فرم بارگذاری مدارک جهت برگزاری کارگاه

ورود اطلاعات

View

نام و نام خانوادگی *
نام سازمان غیردولتی
ایمیل *
شماره تماس *
بارگذاری تصویر نامه درخواست برگزاری کارگاه
  • File
(500k حداکثر حجم مجازفایل)
بارگذاری فرم درخواست سالن
  • File
(500k حداکثر حجم مجازفایل)اگر برای برگزاری کارگاه نیاز به درخواست سالن دارید لطفاً فرم درخواست سالن را نیز در این قسمت بارگذاری نمایید.
بارگذاری رزومه تسهیلگر
  • File
(500k حداکثر حجم مجازفایل)
بارگذاری فرم پروپوزال کارگاه
  • File
(500k حداکثر حجم مجازفایل)