فرم عضویت در ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

ورود اطلاعات

Fields

نام تشکل
لطفاً نام سازمان غیردولتی که در آن عضو هستید را وارد نمایید.
مشخصات تشکل
لطفاً در بخش زیر اطلاعات سمن خود را وارد نمایید.
نوع ثبت
لطفاً نوع سازمان غیردولتی خود را از لیست انتخاب نمایید.
مرجع صدور مجوز
لطفاً عنوان ارگان یا نهاد صادر کننده ی مجوز سازمان غیر دولتی خود را انتخاب نمایید.
سایر مراجع صدور
اگر مرجعی غیر از موارد فوق مجوز سازمان را صادر کرده است، نام مرجع را وارد نمایید.
سال ثبت
لطفاً سال ثبت سازمان غیردولتی خود را وارد نمایید. تنها استفاده از اعداد 0 تا 9 مجاز می باشد.
شماره ثبت/ کد رهگیری
لطفاً شماره ی ثبت سازمان غیردولتی یا کد رهگیری را وارد نمایید.
حوزه فعالیت ثبتی
لموضوع فعالیت سمن
تخصص در مدیریت شهری *
سازمان غیردولتی شما در کدام یک از گزینه ها علاقه مند به همکاری و فعالیت می باشد؟ مثال: عدالت اجتماعی
عضو شبکه تشکل ها
آیا عضو شبکه ی سمن ها هستید؟
نام شبکه
نام شبکه ای که در آن عضو هستید را وارد نمایید.
جزئیات فعالیت
فعالیتی که سازمان شما بطور تخصصی دنبال می کند؟ مثال: کودکان، خانواده و ... .
محدوده ی جغرافیایی فعالیت *
لطفاً محدوده ی جغرافیایی فعالیت سازمان غیردولتی خود را مطابق مجوز ثبتی انتخاب نمایید.
تعداد اعضای فعال
تعداد اعضای فعال سازمان شما حدوداً چند نفر است؟
نام مدیر عامل /دبیر *
نام مدیر عامل سازمان را وارد نمایید.
نماینده ارتباط با ستاد *
نام نماینده ی رابط با ستاد را وارد نمایید.
شماره تماس دبیر
شماره تماس رابط
اطلاعات تماس و آدرس پستی تشکل
لطفاً در این بخش اطلاعات تماس و مشخصات پستی سمن را وارد نمایید.
شماره ثابت
مثال:02188305033
فکس
شماره فکس سازمان غیردولتی در صورت وجود
منطقه و محله
آدرس *
لطفاً آدرس معتبر مکان سازمان غیردولتی خود را وارد نمایید.
کد پستی
کد پستی سازمان غیردولتی
نشریه
آیا سازمان شما دارای نشریه می باشد؟
نام نشریه
نام نشریه ی سازمان خود را در صورت وجود وارد نمایید.
آدرس وب سایت موسسه
آدرس وب سایت سازمان شما در صورت وجود
اینستاگرام
آدرس اینستاگرام در صورت وجود.
تلگرام
آدرس تلگرام در صورت وجود.
ایمیل *
ایمیل خود را وارد نمایید.
بارگذاری مدارک
لطفاً در این بخش تصویر مدارک درخواستی را بارگذاری نمایید.
تصویر مجوز
  • File
تصویر مجوز سازمان غیردولتی خود را بارگذاری نمایید-فرمت مجاز:jpg,jpeg,png,pdf,.(500kحداکثر حجم مجاز)
تصویر مجوز دوم
  • File
اگر دارای مجوز دوم هستید تصویر آن را بارگذاری نمایید-فرمت مجاز:jpg,jpeg,png,pdf,.((500kحداکثر حجم مجاز)
اساسنامه *
  • File
فایل پی.دی.اف. اساسنامه سازمان غیردولتی خود را بارگذاری نمایید.(500kحداکثر حجم مجاز)
رزومه
  • File
لطفاً فایل پی.دی.اف. رزومه ی سازمان غیردولتی خود را بارگذاری نمایید.(500kحداکثر حجم مجاز)
لوگو یا آرم سمن
  • File
لطفاً تصویر لوگو و یا آرم سمن را در این محل بارگذاری نمایید.(فرمت های مورد قبول:jpg,jpeg,png-500kحداکثر)